Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Jacek Siennicki prowadzący działalność pod firmą PAPKIN Tomasz Budyta (dalej jako „Papkin TB”) z siedzibą w miejscowości Chyliczki, ul. Zimowa 32, 05-500 Piaseczno, posiadający numer NIP: 5221564809, posiadający numer REGON: 011979099;

Dane kontaktowe

W tematach Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować poprzez adres e-mail serwis@winobox.pl lub drogą pocztową: PAPKIN Tomasz Budyta, ul. Zimowa 32, miejscowość Chyliczki, 05-500 Piaseczno

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Jeśli zawierasz umowę z Papkin TB we własnym imieniu, Twoje dane, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, adres korespondencyjny, numer rezerwacji, będą przetwarzane w celach:
  1. podjęcia działań na żądanie Klienta, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy Obsługi Rezerwacji – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych w tym celu;
  2. zawarcia umowy Obsługi Rezerwacji – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych w tym celu;
  3. kontaktowych, w tym przekazywania Ci informacji organizacyjnych oraz w ramach bieżącej współpracy z Tobą – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Papkin TB polegający na możliwości bieżącego kontaktu z klientem i zapewnienia wysokiej jakości świadczonychusług.
Ponadto, niezależnie od tego w jakim charakterze działasz Twoje dane będą przetwarzane w celach:
  1. wypełnienia przez Papkin TB obowiązków prawnych w związku z prowadzoną działalnością, w tym wynikających przepisów podatkowych, takich jak ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, czy przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek prawny ciążący na Papkin TB;
  2. prowadzenia marketingu usług własnych Papkin TB – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Papkin TB polegający na promowaniu naszych usług;
  3. ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z umową lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Papkin TB jakim jest możliwość dochodzenia roszczeń lub obrona przed roszczeniami.

Okres przechowywania danych

Jeśli zawierasz umowę z Papkin TB we własnym imieniu, Twoje dane, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, adres korespondencyjny, numer rezerwacji, będą przetwarzane w celach:
  1. przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń związanych z zawartą przez Ciebie umową lub umową zawartą przez podmiot w imieniu którego działasz, bądź
  2. do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku