Część 1: DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
 1. DNI ROBOCZE – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.);
 3. KONSUMENT – osoba fizyczna, która zamówiła usługę Obsługi Rezerwacji w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. KONTO UŻYTKOWNIKA – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem zbiór zasobów prowadzonych przez administratora Witryny, w którym gromadzony jest zestaw danych osobowych oraz preferencji użytkownika, a także zbiór informacji o aktywnościach Użytkownika, który zarejestrował się na Witrynie zgodnie z Regulaminem Witryny Winofest.pl;
 5. OBSŁUGA REZERWACJI – odpłatna umowa zawarta pomiędzy Dostawcą a Użytkownikiem, na mocy której Dostawca zobowiązuje się do dostawy Towaru objętego Umową sprzedaży Towaru na adres wskazany przez Użytkownika (na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), a Użytkownik zobowiązuje się uiścić Opłatę. Użytkownik zamawia Obsługę Rezerwacji drogą elektroniczną (za pośrednictwem Konta Użytkownika);
 6. OPŁATA – wynagrodzenie Dostawcy z tytułu Obsługi Rezerwacji;
 7. PRAWO KONSUMENCKIE – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r., poz. 287 z późn. zm.);
 8. DOSTAWCA – Jacek Siennicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PAPKIN Tomasz Budyta z siedzibą w miejscowości Chyliczki, ul. Zimowa 32, 05-500 Piaseczno, posiadający numer NIP: 5221564809, posiadający numer REGON: 011979099;
 9. PEŁNOMOCNIK – wymieniony z imienia i nazwiska pracownik Dostawcy, któremu Użytkownik udzielił Upoważnienia;
 10. REGULAMIN – niniejszy Regulamin określający warunki i zasady świadczenia na rzecz Użytkownika usługi Obsługi Rezerwacji;
 11. WINESTORE lub SPRZEDAWCA – Winestore sp. z o.o. z siedzibą w Chynowie , ul. Parkowa 1B,06-650 Chynów wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000349548, posiadająca numer NIP:7972050868, posiadająca numer REGON: 142310466, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000,00 zł;
 12. REGULAMIN WITRYNY WINOFEST.COM.PL – regulamin określający zasady korzystania z witryny Winofest.com.pl oraz usług świadczonych drogą elektroniczną, udostępnianych za pośrednictwem Witryny, z zastrzeżeniem usługi opisanej w Regulaminie, dostępny TUTAJ;
 13. REZERWACJA – umowa rezerwacji, na mocy której Winofest.pl świadczy usługę na rzecz Użytkownika, polegającą na dokonaniu rezerwacji Towarów wskazanych przez Użytkownika, oferowanych do sprzedaży przez Premium Service, we wskazanym Punkcie sprzedaży przez określony czas, w celu umożliwienia Użytkownikowi zawarcia Umowy sprzedaży tych Towarów w Punkcie Sprzedaży. Użytkownik dokonuje Rezerwacji drogą elektroniczną (za pośrednictwem Konta Użytkownika);
 14. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1);
 15. WINESTORE WINE & MORE lub PUNKT SPRZEDAŻY – punkt sprzedaży położony w Zalesiu Górnym przy ul. Pionierów 15, 05-540 Zalesie Górne, telefon: 664702055, e-mail: zalesie@winestore.com.pl prowadzony przez Winestore;
 16. TOWAR – towar objęty Rezerwacją;
 17. UMOWA SPRZEDAŻY TOWARU – umowa sprzedaży Towaru, zawierana w Punkcie sprzedaży pomiędzy Winestore a Użytkownikiem, w imieniu którego działa Pełnomocnik;
 18. UPOWAŻNIENIE – umocowanie do złożenia w imieniu Użytkownika oświadczenia woli w przedmiocie zawarcia Umowy sprzedaży Towaru, udzielone wskazanemu z imienia i nazwiska pracownikowi Jacka Siennickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PAPKIN Tomasz Budyta z siedzibą w miejscowości Chyliczki, ul. Zimowa 32, 05-500 Piaseczno (NIP: 5221564809, REGON: 011979099);
 19. UŻYTKOWNIK – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca Konto Użytkownika na witrynie Winofest.pl;
 20. WITRYNA – witryna internetowa znajdująca się pod adresem www.winofest,com.pl. Witryna internetowa www.winofest.com.pl należy do Mondovino;
 21. MONDOVINO – Winezja.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 336, 02-819 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000343248, posiadająca numer NIP: 9512296008, posiadająca numer REGON: 145819360, o kapitale zakładowym w wysokości 1 889 927,00 zł.

Część 2: Postanowienia ogólne

 1. Użytkownicy, korzystając z funkcjonalności Witryny, mogą na zasadach określonych w Regulaminie zamówić usługę Obsługi Rezerwacji.
 2. Przez Obsługę Rezerwacji rozumie się odpłatną umowę zawartą pomiędzy Dostawcą a Użytkownikiem, na mocy której Dostawca zobowiązuje się do dostawy Towaru objętego Umową sprzedaży Towaru na adres wskazany przez Użytkownika (znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), a Użytkownik zobowiązuje się do uiszczenia Opłaty.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Dostawca może zlecić wykonanie przewozu Towaru podmiotowi trzeciemu, który spełnia przewidziane prawem warunki w zakresie przewozu rzeczy.

Część 3: ZAMÓWIENIE USŁUGI

 1. Warunkiem zamówienia przez Użytkownika Obsługi Rezerwacji jest posiadanie Konta Użytkownika, podanie niezbędnych informacji do realizacji umowy oraz zapoznanie się z treścią i akceptacja niniejszego Regulaminu.
 2. Zamówienie Obsługi Rezerwacji następuje w trakcie zawarcia Rezerwacji poprzez:
  1. wypełnienie formularza Rejestracji przez wskazanie imienia i nazwiska, adresu (ulica, nr domu, miejscowość, kod pocztowy), numeru telefonu,
  2. wybór sposobu płatności,
  3. potwierdzenie dokonania zamówienia Obsługi Rezerwacji poprzez kliknięcie przycisku „Rezerwuję z obowiązkiem zapłaty”.
 3. Dokonanie czynności w opisany powyżej sposób poczytuje się jako złożenie oświadczenia woli w przedmiocie zawarcia umowy (zamówienia usługi Obsługi Rezerwacji).
 4. Użytkownik zobowiązany jest do podania w formularzu Rezerwacji danych aktualnych i zgodnych z prawdą.
 5. Zamówienie Obsługi Rezerwacji zostanie potwierdzone wiadomością przesłaną na adres e-mail powiązany z Kontem Użytkownika.

Część 4: DORĘCZENIE TOWARU

 1. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Towar niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży Towaru. O nadaniu Towaru oraz przewidywanej dacie dostarczenia Towaru (dzień oraz przybliżona godzina), Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości, która zostanie przesłana na adres e-mail powiązany z Kontem Użytkownika. Doręczenie Towaru nastąpi wyłącznie w Dni robocze.
 2. Towar zostanie doręczony do rąk Użytkownika lub do rąk pełnoletniego domownika, na adres wskazany w pkt 3.2.a). Użytkownik może wskazać inną osobę upoważnioną do odbioru Towaru, informując o tym Dostawcę za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres serwis@winobox.pl z wykorzystaniem adresu e-mail powiązanego z Kontem Użytkownika.
 3. Doręczenie Towaru Użytkownik lub osoba, o której mowa w zdaniu powyżej, stwierdza własnoręcznym i czytelnym podpisem na pokwitowaniu odbioru.
 4. Użytkownik lub osoba, o której mowa w punkcie 4.2. zobowiązuje się do odbioru Towaru w terminie określonym przez Dostawcę. W przypadku nieobecności Użytkownika, Towar może zostać odebrany w siedzibie Sprzedawcy pod adresem: Zalesie Górne przy ul. Pionierów 15, 05-540 Zalesie Górne, w Dni robocze, w godzinach od 10:00 do 17:00.
 5. Dostawca zobowiązuje się do podjęcia z należytą starannością wszelkich czynności mających na celu zabezpieczenie Towaru w trakcie dostawy.

Część 5: PŁATNOŚCI

 1. Z tytułu Obsługi Rezerwacji Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia Opłaty. Wysokość Opłaty, widocznej na Witrynie w chwili zamawiania Obsługi Rezerwacji, jest wyrażona w złotych polskich jako kwota brutto (zawierająca podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami).
 2. Opłatę można uiścić za pośrednictwem jednego z następujących sposobów:
  1. płatność kartą lub
  2. szybki przelew internetowy,
 3. Potwierdzenie dokonania Opłaty wraz z dowodem zapłaty zostanie wysłane na adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie mu potwierdzenia zapłaty drogą elektroniczną.
 4. W przypadku odstąpienia od usługi Obsługi Rezerwacji, na zasadach opisanych w punkcie 6.2., zwrot płatności zostanie dokonany bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia, przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik.

Część 6: PRAWO ODSTĄPIENIA I REKLAMACJE

 1. Użytkownik będący Konsumentem przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z art. 38 pkt. 12) Prawa konsumenckiego nie przysługuje mu ustawowe prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w art. 27 Prawa konsumenckiego.
 2. Niezależnie od postanowień punktu 6.1. Użytkownikowi przysługuje umowne prawo do odstąpienia od Obsługi Rezerwacji nie później niż do momentu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru. Odstąpienie następuje poprzez wysłanie formularza odstąpienia od umowy (stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu) na adres serwis@winobox.pl z wykorzystaniem adresu e-mail powiązanego z Kontem Użytkownika. O zachowaniu terminu do złożenia oświadczenia w przedmiocie odstąpienia decyduje data wysłania formularza.
 3. W przypadku stwierdzenia realizacji usługi Obsługi Rezerwacji w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminem, Użytkownik ma prawo złożyć reklamację na adres serwis@winobox.pl. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub ubytku doręczanego Towaru, należy sporządzić protokół i uzyskać na nim podpis osoby doręczającej Towar.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty złożenia jej przez Użytkownika.
 5. W reklamacji Użytkownik powinien wskazać: imię i nazwisko, nr przesyłki oraz uzasadnienie reklamacji wraz z wyraźnym wskazaniem czego reklamacja dotyczy.
 6. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany przez Dostawcę listownie, e-mailem lub telefonicznie przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych przez Użytkownika w reklamacji.
 7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, zwrot pieniędzy nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia przekazania Użytkownikowi informacji o pozytywnym sposobie realizacji reklamacji, zgodnie z dyspozycją Użytkownika, na wskazany rachunek bankowy.

Część 7: DANE OSOBOWE

 1. W trakcie korzystania z funkcjonalności Witryny Użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z zasadami wynikającymi z RODO.
 2. Klauzula przetwarzania danych osobowych, w zakresie w jakim dane będą wykorzystywane i przetwarzane w związku z wykonywaniem usługi Obsługi Rezerwacji, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Wskazując osobę upoważnioną do odbioru Towaru, o której mowa w punkcie 4.2., Użytkownik zobowiązany jest mu przekazać treść klauzuli informacyjnej znajdującej się w Załączniku 1a.

Część 8: POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Dostawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na Witrynie i będą wymagały każdorazowej akceptacji Użytkownika wyrażonej przed zamówieniem pierwszej Obsługi Rezerwacji po dokonaniu zmiany lub modyfikacji. Zmieniony lub zmodyfikowany Regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
 2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych odpowiednich ustaw.
 3. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Regulaminu, Regulaminu rezerwacji Towarów w sklepie Winestoe Wine & More lub za pośrednictwem Witryny Winofest.pl oraz Regulaminu Witryny Winofest.pl w każdym czasie, za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w stopce Witryny.
 4. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.12.2020