Część I: DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
 1. WINESTORE – Winestore sp. zo.o. z siedzibą w Chynowie, ul. Parkowa 1B, 05-650 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000435028, posiadająca numer NIP: 7972050868, posiadająca numer REGON: 146330135, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000,00 zł;
 2. DNI ROBOCZE – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 3. KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.);
 4. KONSUMENT – osoba fizyczna, która nabywa Towar od Sprzedawcy w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. KONTO UŻYTKOWNIKA – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem zbiór zasobów prowadzonych przez Usługodawcę, w którym gromadzony jest zestaw danych osobowych oraz preferencji użytkownika, a także zbiór informacji o aktywnościach Użytkownika, który zarejestrował się na Witrynie zgodnie z Regulaminem Witryny;
 6. KOSZYK – lista Towarów wybranych przez Użytkownika podsumowujących zamówienie, objętych Rezerwacją;
 7. OBSŁUGA REZERWACJI – odpłatna usługa świadczona na rzecz Użytkownika przez podmiot trzeci, na zasadach określonych w Regulaminie usługi Obsługi Rezerwacji;
 8. PRAWO KONSUMENCKIE – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r., poz. 287 z późn. zm.);
 9. MONDOVINO – Mondovino sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Baletowa 115 B, 02-819 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000500060, posiadająca numer NIP: 73938661999, posiadająca numer REGON: 281571963, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł;
 10. WDK – WDK Kamil Leśkiewicz z siedzibą w Warszawie ul. Witosa 31 lok. 2A 00-710, posiadająca numer NIP: 1231088053, posiadająca numer REGON: 146668970;
 11. PUNKT SPRZEDAŻY – punkt sprzedaży prowadzony przez Winestore, Mondovino lub WDK;
 12. REGULAMIN – regulamin określający zasady korzystania z witryny Winezja.pl oraz usług udostępnianych za pośrednictwem Witryny, z wyłączeniem usługi Obsługi Rezerwacji;
 13. REGULAMIN USŁUGI OBSŁUGI REZERWACJI – regulamin określający ogólne warunki i zasady świadczenia usługi Obsługi Rezerwacji;
 14. REJESTRACJA – proces zakładania Konta Użytkownika;
 15. REZERWACJA – umowa rezerwacji, na mocy której Winofest.pl świadczy bezpłatną usługę na rzecz Użytkownika, polegającą na dokonaniu rezerwacji Towarów wskazanych przez Użytkownika, oferowanych do sprzedaży przez Winestore, Mondovino lub WDK, we wskazanym Punkcie sprzedaży przez określony czas, w celu umożliwienia Użytkownikowi zawarcia Umowy sprzedaży tych Towarów w Punkcie Sprzedaży. Użytkownik dokonuje Rezerwacji drogą elektroniczną (za pośrednictwem Konta Użytkownika);
 16. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1);
 17. SKLEP WINESTORE WINE&MORE – punkt sprzedaży położony w Zalesiu Górnym przy ul. Pionierów 15, 05-540, telefon: 664702055, e-mail: zalesie@winestore.com.pl, który posiada ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, prowadzony przez Winestore;
 18. SKLEP MONDOVINO – punkt sprzedaży położony w Warszawie ul. Baletowa 115 B 02-867, tel. 228680772, e-mail: biuro@mondovino.com.pl, posiadający ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży;
 19. SKLEP WDK – punkt sprzedaży położony w Warszawie ul. Witosa 31 lok. 2A 00-710, tel. 226401452, e-mail: wdkpan@gmail.com, posiadający ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży;
 20. SPRZEDAWCA – Winestore, Mondovino lub WDK;
 21. TOWARY – Towary wyświetlane na Witrynie, możliwe do zarezerwowania za pośrednictwem Witryny w celu umożliwienia dokonania zakupu, oferowane i dostępne do sprzedaży stacjonarnie w Punktach sprzedaży;
 22. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Towarów objętych Rezerwacją, zawierana w Punkcie sprzedaży pomiędzy Winestore, Mondovino, lub WDK, a Użytkownikiem, który działa osobiście lub poprzez osobę, której Użytkownik udzielił Upoważnienia, na zasadach obowiązujących w danych Punktach sprzedaży;
 23. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – umowa zawarta pomiędzy Winofest.pl a Użytkownikiem, której przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną udostępnianych za pośrednictwem Witryny, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;
 24. USTAWA O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344);
 25. UPOWAŻNIENIE – umocowanie do złożenia w imieniu Użytkownika oświadczenia woli w przedmiocie zawarcia Umowy sprzedaży, udzielone wskazanemu z imienia i nazwiska pracownikowi Jacka Siennickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „ Zjedz Szyszkę Jacek Siennicki” z siedzibą w miejscowości Otwock, ul. Reymonta 67a/17, (NIP:5321571134, REGON:140599669) lub pełnoletniej osobie trzeciej wskazanej przez Użytkownika. Upoważnienie udzielone zostaje na czas trwania Rezerwacji;
 26. UŻYTKOWNIK – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca Konto Użytkownika na witrynie Winofest.pl;
 27. WITRYNA – witryna internetowa znajdująca się pod adresem www.winofest.pl. Witryna internetowa www.winofest.pl należy do Winestore.

Część II: Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Witryny oraz usług świadczonych drogą elektroniczną udostępnianych za pośrednictwem Witryny.
 2. Usługodawca udostępnia za pośrednictwem Witryny następujące usługi (funkcjonalności) świadczone drogą elektroniczną:
  1. prezentacja Towarów znajdujących się w ofercie Winestore, Mondovino oraz WDK;
  2. otrzymywanie informacji o akcjach promocyjnych oraz konkursach organizowanych przez Winestore, Mondovino oraz WDK;
  3. rejestracja/ logowanie się do Konta Użytkownika;
  4. zarządzanie ustawieniami Konta Użytkownika;
  5. modyfikowanie danych Użytkownika podanych podczas Rejestracji;
  6. sortowanie Towarów według możliwych do wyboru kryteriów;
  7. dodawanie Towarów do Koszyka;
  8. umieszczanie komentarzy, ocen i opinii pod Towarami;
  9. przeglądanie historii Rezerwacji;
  10. kontaktowanie się z konsultantem za pomocą dostępnego formularza, telefonicznie i mailowo.
  11. zamówienie usługi Rezerwacji;
  12. zamówienie usługi Obsługi Rezerwacji;
  13. udzielenie Upoważnienia.
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta pomiędzy Winofest.pl a Użytkownikiem w momencie rozpoczęcia dostarczania przez Winofest.pl usług świadczonych drogą elektroniczną, udostępnionych za pośrednictwem Witryny, tj.:
  1. w przypadku usług, o których mowa w punkcie 2.a-j, po zarejestrowaniu Konta Użytkownika;
  2. w przypadku innych usług, świadczonych na wyraźne życzenie Użytkownika – w momencie kliknięcia w odpowiedni przycisk zamieszczony na Witrynie.
 4. Usługi świadczone drogą elektroniczną, z wyjątkiem usług, o których mowa w punkcie 2.k-l, są świadczone na rzecz Użytkownika bezpłatnie.
 5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w punkcie 3.a, zawierana jest na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym czasie i bez podania przyczyn wypowiedzieć umowę, o której mowa powyżej. W tym celu Użytkownik powinien przesłać oświadczenie zawierające wypowiedzenie umowy pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@winestore.com.pl. W takim przypadku Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu. Wypowiedzenie nie ma wpływu na usługę Rezerwacji lub usługę Obsługi Rezerwacji, zamówionych z wykorzystaniem Witryny przez Użytkownika przed wypowiedzeniem umowy, o której mowa w zdaniu pierwszym.
 6. Korzystanie z Witryny i świadczonych w ramach Witryny usług, o których mowa w punkcie 2., możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:
  1. zastosowania przeglądarek Mozilla FireFox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer lub równorzędnych, obsługujących CSS, skrypty JavaScript (oraz opartych o tę technologię frameworków), Cookies, oraz Flash Player;
  2. dostępu do Internetu.
 7. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie sprzętem komputerowym (lub urządzeniem końcowym) oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym a Witryną.
 8. Umowa sprzedaży zostaje zawarta pomiędzy Winestore, Mondovino lub WDK a Użytkownikiem tylko i wyłącznie we wskazanym Punkcie sprzedaży. Użytkownik nie zawiera przy wykorzystaniu funkcjonalności Witryny umowy sprzedaży Towarów na odległość, tj. umowy zawieranej w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, o której mowa w art. 2. pkt 1) Prawa konsumenckiego. Miejscem zawarcia Umowy sprzedaży jest Punkt sprzedaży w Zalesiu Górnym przy ul. Pionierów 15, 05-540, który posiada ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, prowadzony przez Winestore, lub Punkt sprzedaży wskazany w Załączniku nr 1. Powyższe oznacza, że zarówno do złożenia oświadczeń stron w przedmiocie zawarcia Umowy sprzedaży, jak i do wydania Towaru, dochodzi w Punkcie sprzedaży. Umowa sprzedaży zawierana jest na podstawie odrębnych regulaminów dostępnych w Punktach sprzedaży.
 9. Informacje handlowe dotyczące Towarów zamieszczone na Witrynie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 10. Winestore, Mondovino oraz WDK, posiadają ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
 11. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Regulaminu oraz Regulaminu usługi Obsługi Rezerwacji w każdym czasie, za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Witryny.

Część III: ZASADY KORZYSTANIA Z WITRYNY WINOFEST.PL

 1. Podczas korzystania z Witryny Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa oraz postanowień Regulaminu, w szczególności Użytkownik zobowiązany jest do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
  2. korzystania z Witryny w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  3. korzystania z Witryny w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy.
 2. Winofest.pl może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z funkcjonalności Witryny ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy ten:
  1. podał w trakcie rejestracji Konta Użytkownika dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  2. dopuścił się za pośrednictwem Witryny naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników;
  3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Usługodawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub godzące w dobre imię Winofest.pl;
  4. wykorzystuje funkcjonalności Witryny w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
 3. Użytkownik, który został pozbawiony prawa do korzystania z funkcjonalności Witryny, nie może dokonać powtórnej rejestracji Konta bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usuwania wszelkich treści naruszających obowiązki i zakazy wynikające z punktu 3.1. Regulaminu.

Część IV: REJESTRACJA KONTA UŻYTKOWNIKA

 1. Z funkcjonalności Witryny, o których mowa w punkcie 2.2., mogą skorzystać wyłącznie zarejestrowani Użytkownicy, tj. Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika. Rejestracja Konta Użytkownika jest bezpłatna, a podanie danych w trakcie procesu Rejestracji dobrowolne, ale niezbędne do założenia Konta.
 2. W ramach procedury Rejestracji Użytkownik: a) podaje adres e-mail oraz datę urodzenia; b) ustala swoje hasło do Konta.
 3. Warunkiem ukończenia Rejestracji jest złożenie oświadczeń przez Użytkownika, że: jest osobą pełnoletnią, zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego treść. Złożenie oświadczeń, o których mowa w zdaniu powyżej, następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola (checkboxa).
 4. Podczas Rejestracji Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych oraz zgodę na przetwarzanie przez Winofest.pl danych osobowych w celu prowadzenia marketingu produktów i usług innych podmiotów (Winestore, Mondovino oraz WDK). Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie stanowi warunku ukończenia Rejestracji. Użytkownik może wyrazić powyższe zgody w trakcie korzystania z Konta Użytkownika (w zakładce „Powiadomienia”).
 5. Po ukończeniu Rejestracji Użytkownik otrzymuje na wskazany adres e-mail wiadomość mailową od Usługodawcy, zawierającą w treści link pozwalający aktywować Konto Użytkownika i logować się do Witryny za pomocą loginu (adres e-mail) oraz hasła.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do podania przy Rejestracji danych aktualnych i zgodnych ze stanem rzeczywistym, a także ich aktualizacji. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przy pomocy loginu oraz hasła.
 7. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać danych potrzebnych do zalogowania do Konta Użytkownika osobom nieuprawnionym, w szczególności osobom małoletnim. Skutki udostępnienia danych osobom nieuprawnionym, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, ponosi Użytkownik.
 8. Użytkownik, który jest Konsumentem, przyjmuje do wiadomości, że może w terminie 14 dni odstąpić od zawartej na odległość Umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, o której mowa w punkcie 2.3.a. Odstąpienie od umowy następuje poprzez wysłanie wypełnionego formularza odstąpienia (stanowiącego Załącznik nr 3) na adres biuro@winestore.com.pl z wykorzystaniem adresu e-mail powiązanego z Kontem Użytkownika.

Część V: WARUNKI REZERWACJI

 1. Rezerwacja stanowi bezpłatną usługę świadczoną przez Winofest.pl na rzecz Użytkownika, poprzez którą Użytkownik wskazuje Towar, którego nabyciem w Punkcie sprzedaży jest zainteresowany, a Winezja.pl zobowiązuje się do zarezerwowania w Punkcie sprzedaży określonej ilości Towarów oferowanych do sprzedaży przez Winestore, Mondovino lub WDK, wskazanych przez Użytkownika, na okres 7 dni od dnia potwierdzenia Rezerwacji, w celu umożliwienia Użytkownikowi zawarcia Umowy sprzedaży tych Towarów w Punkcie Sprzedaży.
 2. Warunkiem Rezerwacji Towarów za pośrednictwem Witryny jest posiadanie Konta Użytkownika, podanie niezbędnych informacji do realizacji Rezerwacji oraz zapoznanie się z treścią i akceptacja niniejszego Regulaminu.
 3. Rezerwacja Towarów następuje za pośrednictwem Witryny poprzez:
  1. wybranie Towarów oraz ich ilość (w zakresie których Użytkownik chciałby złożyć Rezerwację) poprzez umieszczenie ich w Koszyku;
  2. wybranie dostępnego opakowania prezentowego (cena opakowania zostanie doliczona do ceny Towaru);
  3. wybranie sposobu odbioru oraz Punktu sprzedaży, w którym Użytkownik chciałby zrealizować Rezerwację;
  4. wypełnienie formularza Rezerwacji poprzez wskazanie:
   • imienia i nazwiska,
   • adresu (ulica, nr domu, miejscowość, kod pocztowy),
   • numeru telefonu,
  5. wybranie sposobu płatności oraz wysokości zaliczki (jedynie w przypadku wyboru określonego sposobu odbioru oraz Punktu sprzedaży);
  6. potwierdzenie Rezerwacji poprzez kliknięcie przycisku „Rezerwuję” lub „Rezerwuję i zamawiam Obsługę Rezerwacji wraz z obowiązkiem zapłaty” (w przypadku skorzystania z usługi Obsługi Rezerwacji). Złożenie rezerwacji w opisany powyżej sposób poczytuje się jako złożenie oświadczenia woli w przedmiocie zawarcia umowy [Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w punkcie 2.3. b), zawarta zostaje w momencie zakończenia przez Użytkownika procedury Rezerwacji]. Rezerwacja nie zostaje złożona, jeżeli opisana powyżej procedura została przerwana przez Użytkownika.
 4. Użytkownik może dokonać maksymalnie jednej Rezerwacji, w ramach której może zarezerwować maksymalnie 500 sztuk opakowań jednostkowych Towarów (takich samych lub różnych) albo Towarów, których łączna wartość, obliczona na podstawie ceny widocznej na Witrynie w momencie dokonania Rezerwacji, wynosi maksymalnie 100 000 zł.
 5. Potwierdzenie Rezerwacji jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że jest osobą pełnoletnią, oraz że nie prowadzi działalności gospodarczej polegającej na odsprzedaży Towarów przedsiębiorcom posiadającym właściwe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do podania w formularzu Rezerwacji danych aktualnych i zgodnych z prawdą.
 7. Dokonując Rezerwacji Użytkownik może jednocześnie zamówić usługę Obsługi Rezerwacji na zasadach opisanych w Regulaminie usługi Obsługi Rezerwacji.
 8. Po złożeniu Rezerwacji Użytkownik otrzymuje na adres e-mail powiązany z Kontem Użytkownika potwierdzenie przyjęcia Rezerwacji oraz szczegółowe informacje dotyczące Rezerwacji (w tym numer rezerwacji).
 9. Winofest.pl potwierdzi przyjęcie Rezerwacji w ciągu jednego Dnia roboczego od chwili jej otrzymania. W przypadku gdy Rezerwacja została dokonana w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, Winofest.pl potwierdzi przyjęcie Rezerwacji w pierwszym kolejnym Dniu roboczym. Po upływie tego terminu, Użytkownik nie jest już związany treścią złożonego oświadczenia, o którym mowa w punkcie 5.3. (Rezerwacja wygasa).
 10. Odmowa Rezerwacji nastąpi wówczas, gdy:
  1. Towar jest niedostępny w magazynie Sprzedawcy,
  2. podane przez Użytkownika dane są niekompletne, błędne lub budzą uzasadnione wątpliwości co do ich prawdziwości.
 11. Dokonując Rezerwacji, Użytkownik może udzielić Upoważnienia do zawarcia Umowy sprzedaży (złożenie oświadczenia poprzez zaznaczenie checkboxa). Przez upoważnienie rozumie się udzielenie umocowania do zawarcia Umowy sprzedaży w Punkcie Sprzedaży wyznaczonej osobie – pracownikowi Jacka Siennickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „ Zjedz Szyszkę Jacek Siennicki” z siedzibą w miejscowości Otwock, ul. Reymonta 67a/17, (NIP:5321571134, REGON:140599669 lub pełnoletniej osobie trzeciej wskazanej przez Użytkownika. Upoważnienie udzielone zostaje na czas trwania Rezerwacji;
 12. W przypadku udzielenia Upoważnienia, złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Rezerwacji, na zasadach opisanych w punkcie 5.22., jest równoznaczne z odwołaniem przez Użytkownika stosownego Upoważnienia.
 13. W przypadku Rezerwacji Towarów w Punkcie sprzedaży prowadzonym przez Winestore, Mondovino lub WDK oraz wyboru usługi Obsługi Rezerwacji, Użytkownik zobowiązuje się uiścić zaliczkę na poczet przyszłej Umowy sprzedaży. Zaliczka stanowi co najmniej 20% ceny Towaru ustalanej zgodnie z punktem 6.1.
 14. Zaliczkę można uiścić za pośrednictwem jednego z następujących sposobów:
  1. płatność kartą lub szybki przelew e-card;
  2. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy. Wpłata częściowej zaliczki będzie możliwa jedynie za pośrednictwem sposobu, o którym mowa w punkcie 5.14.a. W przypadku zaliczki częściowej Użytkownik wyraża także zgodę, aby jego karta płatności, do czasu zawarcia Umowy lub wystąpienia okoliczności, o których mowa >w punkcie 5.16., została obciążona kwotą stanowiącą równowartość brakującej ceny Towaru.
 15. Dokonanie wpłaty zaliczki zostanie potwierdzone za pośrednictwem wiadomości, która zostanie przesłana na adres e-mail powiązany z Kontem Użytkownika.
 16. W przypadku odmowy Rezerwacji, złożenia przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od Rezerwacji bądź gdy Umowa sprzedaży nie zostanie zawarta w terminie, o którym mowa w punkcie 5.1., zaliczka uiszczona na poczet Umowy sprzedaży zostanie zwrócona na rachunek bankowy Użytkownika niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni.
 17. W momencie zawarcia Umowy sprzedaży, zaliczka wpłacona przez Użytkownika przy Rezerwacji zaliczana jest na poczet należności wynikającej z Umowy sprzedaży, tj. ceny Towaru, którą ma zapłacić Użytkownik. W przypadku, gdy uiszczona w momencie Rezerwacji zaliczka nie pokrywała całości ceny Towaru, zabezpieczona na karcie płatności Użytkownika wartość zostanie pobrana z karty Użytkownika tytułem zawartej Umowy Sprzedaży.
 18. Użytkownik zostanie poinformowany o możliwości zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres e-mail powiązany z Kontem Użytkownika. Przez możliwość zawarcia Umowy sprzedaży rozumie się sytuację, w której Towar będzie znajdować się w Punkcie sprzedaży. W przypadku, gdy Użytkownik udzielił Upoważnienia do zawarcia Umowy sprzedaży pracownikowi Jacka Siennickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Zjedz Szyszkę Jacek Siennicki” z siedzibą w miejscowości Otwock , ul. Reymonta 67a/17, (NIP:5321571134, REGON:140599669) on poinformowany o przewidywanym dniu zawarcia Umowy sprzedaży.
 19. W razie problemów ze składaniem Rezerwacji, należy się kontaktować z Winofest.pl poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres biuro@winestore.com.pl lub telefonicznie pod nr +48 664 702 055 (w dni robocze, w godzinach od 10:00 do 18:00).
 20. Rezerwacja nie jest dla Użytkownika wiążąca w tym znaczeniu, że Użytkownik nie jest zobowiązany do zawarcia Umowy sprzedaży.
 21. Użytkownik, który jest Konsumentem, przyjmuje do wiadomości, że z uwagi na fakt, że usługa (Rezerwacja) realizowana jest przez Winofest.pl niezwłocznie po dokonaniu Rezerwacji, utraci prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 Prawa konsumenckiego i wyraża na to zgodę. Zgodę, o której mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik udziela poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w Witrynie. Niezależnie od powyższego, każdemu Użytkownikowi przysługuje umowne prawo do odstąpienia od Rezerwacji nie później niż do momentu zawarcia Umowy sprzedaży. Odstąpienie od Rezerwacji następuje poprzez wysłanie formularza odstąpienia od umowy na adres biuro@winestore.com.pl z wykorzystaniem adresu e-mail powiązanego z Kontem Użytkownika. O zachowaniu terminu do złożenia oświadczenia w przedmiocie odstąpienia decyduje data wysłania formularza.

Część VI: CENY TOWARÓW

 1. Wszystkie ceny prezentowane na Witrynie są cenami brutto (zawierają przewidziany prawem podatek VAT). Ceną wiążącą dla Użytkownika jest cena Towaru obowiązująca w momencie zawarcia Rezerwacji.
 2. Winofest.pl ponosi wszelką odpowiedzialność w przypadku, gdyby Towar nie był dostępny w Punkcie sprzedaży przez okres Rezerwacji, lub gdyby cena w momencie zawarcia Umowy sprzedaży była wyższa niż cena Towaru, o której mowa w punkcie 6.1.

Część VII: REKLAMACJE

 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z Rezerwacją, w szczególności w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w punkcie 6.2., Użytkownik ma prawo złożyć reklamację za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres biuro@winestore.com.pl z wykorzystaniem adresu e-mail powiązanego z Kontem Użytkownika.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty złożenia jej przez Użytkownika (otrzymania wiadomości przez Winofest.pl).
 3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany przez Winofest.pl e-mailem lub telefonicznie przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych przez Użytkownika w reklamacji.
 4. Zwrot pieniędzy, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji, zgodnie z dyspozycją Użytkownika na wskazany rachunek bankowy.
 5. Winofest.pl informuje Użytkownika o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Rezerwacji, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Wykaz stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest tutaj. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Klienta będącego konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod tym adresem.

Część VIII: DANE OSOBOWE

 1. W trakcie korzystania z funkcjonalności Witryny Użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych w celach związanych z korzystaniem z witryny Winofest.pl oraz świadczenia usług udostępnianych za pośrednictwem Witryny. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z zasadami wynikającymi z RODO.
 2. Klauzula przetwarzania danych osobowych, w zakresie w jakim dane będą wykorzystywane i przetwarzane w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Witryny, stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 3. Klauzula przetwarzania danych osobowych, w zakresie w jakim dane będą wykorzystywane i przetwarzanie do celów, o których mowa w punkcie 4.4., stanowi Załącznik nr 2a do niniejszego Regulaminu.
 4. Niektóre obszary Witryny mogą wykorzystywać tzw. pliki Cookies, czyli niewielkich rozmiarów pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Pliki Cookies są nieszkodliwe dla komputera Użytkownika. Warunkiem działania plików Cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę internetową Użytkownika i nieusuwanie ich z dysku.
 5. Użytkownik może uniemożliwić przechowywanie plików Cookies na swoim urządzeniu końcowym poprzez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki internetowej.
 6. Użytkownik może usunąć już przechowywane pliki Cookies ze swojego urządzenia końcowego poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki lub inne oprogramowanie i aplikacje służące do tego celu. Sposoby usuwania plików Cookies w poszczególnych wyszukiwarkach można znaleźć m.in. pod adresami:
  1. Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  2. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
  3. Microsoft Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
  4. Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4027947/microsoft-edge-deletecookies;
  5. Opera: https://help.opera.com/pl/latest/security-and-privacy/,
  6. Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac.
 7. Wskazując pełnomocnika Użytkownik zobowiązany jest mu przekazać treść klauzuli informacyjnej znajdującej się odpowiednio w Załączniku nr 2b.

Część IX: BEZPIECZEŃSTWO

 1. Wszystkie informacje podawane przez Użytkownika w zakresie korzystania przez niego z Witryny są przesyłane za pośrednictwem i w ramach infrastruktury używającej bezpiecznych technik.
 2. Wszystkie informacje niezbędne do dokonania przelewu podawane przez Użytkownika w trakcie Rezerwacji są przesyłane za pośrednictwem i w ramach infrastruktury eCard, używającej bezpiecznych technik. W szczególności operator Witryny nie posiada dostępu do numerów kart kredytowych ani kodów CVV i CV2, ponieważ płatność jest realizowana na serwerach w centrum autoryzacji eCard.

Część X: ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi poprawne korzystanie z Witryny.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. utratę przez Użytkownika danych, spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nieleżących po stronie Winofest.pl;
  2. skutki korzystania z Witryny przez Użytkownika w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami;
  3. szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia okoliczności m.in. o charakterze technicznym i technologicznym oraz infrastrukturalnym.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Witryny z powodu skutków działania siły wyższej, a także działań lub zaniechań Użytkownika oraz podmiotów trzecich, za których działania lub zaniechania Użytkownik ponosi odpowiedzialność.

Część XI: POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Winofest.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na Witrynie i będą wymagały każdorazowej akceptacji Użytkownika wyrażonej przed dokonaniem pierwszej Rezerwacji po dokonaniu zmiany lub modyfikacji. Zmieniony lub zmodyfikowany Regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
 2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych odpowiednich ustaw.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ___________.
 4. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.